INFORMACE O SLUŽBĚ SOCIÁLNÍ REHABILITACE (zjednodušená verze)

K ČEMU A PRO KOHO JE URČENA OSOBNÍ ASISTENCE?

Pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením.

Službu poskytujeme v Praze a je zadarmo. 

K čemu je služba?

Službu děláme proto, aby lidé s postižením mohli žít u sebe doma a byli i součástí svého okolí. 

Také aby byli co nejvíce samostatní v tom, co dělají, žili podle svých představ, tak, jak jsou zvyklí, a podle toho, jaké mají možnosti. 

Poskytujeme 2 programy:

Program Sociální rehabilitaceProgram Case management (čte se “kejs menedžment”) 
Řeší se zde:
– bydlení,dovednosti potřebné pro samostatný život,
– hledání soukromých asistentů, 
– vztahy s druhými,
– komunikace s druhými lidmi.

V  tomto programu je podpora krátkodobější.
Klienti společně s pracovníkem řeší vše, co potřebují, a pracovník jim pomáhá:
– s plánováním a organizováním toho, co potřebují (služby, peníze, bydlení atd.)
– při vyjednávání s dalšími lidmi a službami.

V tomto programu je poskytována podpora dlouhodobě.

Službu poskytujeme tak, že:

 • spolupracujeme s jednotlivými lidmi – klienty. Scházíme se, voláme si, píšeme. Řešíme, co je potřeba a učíme se nové věci. Když je to potřeba, spolupracujeme i s dalšími lidmi (přátelé, rodina, služby). 
 • se scházíme ve skupině klientů, jezdíme na výjezdy i mimo Prahu.

K čemu Vám služba pomůže?

Program Sociální rehabilitace umožňuje klientům:

 • zjistit, jaké jsou možnosti bydlení a jejich podmínky, 
 • najít si bydlení v běžném prostředí,  
 • fungovat co nejsamostatněji v domácnosti,   
 • orientovat se ve svém okolí a jiných potřebných místech, cestovat a jezdit MHD,  
 • najít si soukromé asistenty a naučit se s nimi spolupracovat, 
 • navázat nové vztahy a udržet si je,
 • najít místa, kam „budou patřit“,  
 • učit se vyjadřovat vlastní názory, rozumět svým potřebám a umět je říct dalším lidem.  

Program Case management je zaměřený na to, aby klienti:

 • měli zmapované, co a jak ve svém životě potřebují,
 • měli zajištěnou pomoc a podporu, kterou potřebují od různých služeb, od druhých lidí a spolků,
 • měli zajištěnou podporu při komunikaci a vyjednávání s nimi,
 • zvládali složité situace. 

Co je pro nás důležité? 

 • Podporovat klienty v tom, aby žili svobodně, podle svých představ, v běžném prostředí.
 • Reagovat na to, co klient potřebuje. Bereme ohledy na celkovou situaci klienta. 
 • Nehodnotit člověka, jeho názory, rozhodnutí a sny. 
 • Posilovat silné stránky člověka. 
 • Podporovat klienty v tom, aby uměli dělat vlastní rozhodnutí, aby znali jejich důsledky a souvislosti. 
 • Aktivní přístup klienta během spolupráce, zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti. 
 • Umožňovat klientům, aby poznali sami sebe a aby získali nové zkušenosti.  
 • Rodina je důležitá, zapojujeme ji do naší spolupráce.

KDE A KDY SLUŽBU POSKYTUJEME?

Kde se může klient a pracovník scházet?

Služba je poskytována do pohodě s klientem a s ohledem na plnění domluvených cílů:

 • v Asistenci, o.p.s. na adrese Hartigova (dříve Koněvova) 155/4, 130 00 Praha 3,
 • na místě, kde je to potřeba (v domácnosti klienta, na úřadech, místech, kde probíhají zájmové aktivity atp.).

Kdy je ve službě otevřeno a můžou se konat schůzky? 

 • Konzultace jsou poskytovány ve všední dny od 9 do 17h (v případě potřeby i mimo tuto dobu).
 • Asistence v terénu je možná v případech, kdy to vyžaduje naplňování dojednaných cílů, a to každý den včetně víkendů od 7 do 23 h.
 • Doba, termíny a rozsah skupinových aktivit je plánován s ohledem na zaměření konkrétní aktivity a potřeby klientů.     

Pracovníky služby  je možné kontaktovat telefonicky, emailem nebo po dohodě osobně ve všední dny v době od 9 do 17 h.

KOLIK SLUŽBA STOJÍ? 

Služba je zadarmo.

KOLIKA KLIENTŮM POSKYTUJEME SLUŽBU?

Službu poskytujeme nejvíce 55 klientům.

JAK SLUŽBA PROBÍHÁ?

Jednání se zájemcem o službu

Na začátku spolupráce mluvíme o tom, co klient potřebuje a v jaké je situaci, a hledáme, jestli by některý z nabízených programů mohl těmto potřebám a situaci odpovídat. Pokud ano a máme volné místo, je s klientem dojednáváno:

 • na čem přesně budeme spolupracovat (cíl spolupráce – co se klient naučí, co si vyzkouší, co bude vyřešeno) a 
 • jakým způsobem budeme postupovat. 

Bude také uzavřená smlouva o poskytování služby a klientovi bude určen “klíčový pracovník”, který s ním povede spolupráci.

Průběh služby

Klíčový pracovník společně s klientem spolupracují na naplňování stanoveného cíle: mluví spolu, zkouší, zařizují, co je potřeba, a do spolupráce zapojují i další osoby, pokud je to potřeba. Společně také sledují, jestli jsou stanovené cíle naplňovány (jestli spolupráce směřuje tam, kam klient potřebuje). 

Jak budou schůzky často a jak dlouho budou trvat se domlouvá podle potřeb a situace klienta. 

Ukončení spolupráce

Spolupráce je ukončena, když:

 • se na tom klíčový pracovník a klient dohodnou,
 • když uplyne doba, na kterou byla spolupráce domluvena,
 • dá klient písemnou výpověď,  
 • ukončí spolupráci výpovědí služba (to je možné, jenom pokud klient dlouhodobě nespolupracuje, pokud klient po dobu delší než 1 měsíc nevyužívá  službu a není dojednáno přerušení spolupráce, nebo pokud služba ztratí oprávnění dále poskytovat službu, případně kvůli nedostatku pracovníků nebo z jiných kapacitních důvodů není možné službu poskytovat).

KDO VE SLUŽBĚ PRACUJE?

Vedoucí služby: Ví, kdo a na čem pracuje. Klient za vedoucí může přijít, zavolat jí nebo napsat, když bude nespokojen s průběhem spolupráce se svým klíčovým pracovníkem. Vedoucí se klientů i sama občas zeptá na jejich názory a postřehy. 

Vedoucí služby je Eva Opočenská. 

Email: eva.opocenska@asistence.org

Telefon: 739 560 211

Konzultanti a case manažeři:  Ve službě sociální rehabilitace pracují konzultanti (v programu Sociální rehabilitace) a case managery (v programu Case mamagement). Tito pracovníci spolupracují přímo s klienty na tom, čeho chtějí dosáhnout. Mají s nimi schůzky, případně si s nimi telefonují nebo píší. 

Asistenti: Klíčový pracovník klienta může do spolupráce přizvat asistenta. Asistenti se obvykle zapojují do nácviků dovedností, nebo poskytují klientovi podporu v terénu.