Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě.

Služba je zaměřena především na to, aby tito lidé mohli:

• najít si, ale také udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce, případně aby si ujasnili představy o práci, získali nové pracovní zkušenosti, rozvíjeli své pracovní dovednosti a získali nebo si udrželi pracovní návyky,
• získat představu o svém budoucím zaměstnání a pracovním uplatnění při absolvování studijní praxe,
• samostatně bydlet,
• navazovat a udržovat běžné vztahy v komunitě a mít pocit, že do ní patří
• vyjadřovat vlastní názory a obhájit své zájmy.

Podpora je poskytována formou konzultací, skupinových programů, ale i přímé podpory “v terénu” na území hl. města Prahy.

Služba je poskytována bezplatně.

Ve službě se řídíme těmito zásadami:

•Podporujeme klienty v možnosti žít svobodně, podle svých představ, v běžném prostředí.
•Reagujeme na individuální potřeby klientů a zohledňujeme jejich celkovou životní situaci.
•Nehodnotíme člověka, jeho názory, rozhodnutí ani sny. Službu poskytujeme podle toho, co klient chce, potřebuje a v jaké je situaci. Posilujeme silné stránky člověka.
•Podporujeme klienty v tom, aby uměli dělat vlastní rozhodnutí, tato rozhodnutí respektujeme a společně mluvíme o jejich důsledcích a souvislostech.
•Klademe důraz na aktivní přístup klienta během celé spolupráce a posilování jeho kompetencí při řešení jeho situace. Je pro nás důležité zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.
•Umožňujeme klientům sebepoznání a zisk pozitivních i negativních zkušeností.
•Rodina je důležitá, zapojujeme ji do naší spolupráce.

Kontakt: 
Jitka Svobodová
jitka.svobodova@asistence.org
739 560 211