Studie dopadů projektu Pátý stupeň

V průběhu celého roku 2022, v rámci projektu „Pátý stupeň“, poskytovala Asistence, o.p.s. pěti lidem se závažným fyzickým postižením osobní asistenci v takové míře, v jaké ji skutečně potřebovali. Studie dopadů projektu popisuje, jaké změny přinesl projekt do života těchto lidí, ale i do života samotné organizace a jejích zaměstnanců. 

Současný příspěvek ve 4. stupni lidem s postižením na podporu potřebnou pro normální život v komunitě nestačí. Průměrné měsíční platby klientů za asistenci během projektu byly 41.058 Kč, tj. 2,14krát vyšší, než kolik dovolí příspěvek na péči ve 4. stupni, který činí pouhých 19.200 Kč. Rozdíl mezi plnohodnotnou podporou a tím, co je možné z příspěvku na péči ve 4. stupni zaplatit, ukazuje, jaké náklady nesou lidé s postižením, odkázaní na 4. stupeň, a jejich blízcí. Je to neplacená osobní asistence, poskytovaná klientům jejich rodinami. Je to přímá finanční podpora jejich rodin. Jsou to doplatky za službu, hrazené z invalidních důchodů a přivýdělků klientů, které by měly být určeny na jejich živobytí, nikoli na osobní asistenci. Je to práce klientů a jejich rodin věnovaná shánění grantů a pořádání sbírek. A především je to čas, kdy klienti žádnou podporu nemají a platí za něj setrváváním v nepříznivé sociální situaci – nemožností naplnit ve vhodnou chvíli základní potřeby, osamělostí, nechtěnou nečinností, nedostatkem příležitostí k rehabilitaci, k péči o vlastní zdraví, k rozvoji, zdravotními a bezpečnostními riziky a tak dále. Současný sociální systém tak na lidi s postižením přenáší náklady, které by měl sám vynakládat na podporu jejich běžného života.

Projekt „Pátý stupeň“ ukázal, že pokud lidé s postižením dostatečnou podporu mají, kvality jejich života se zásadně proměňují.