Osobní asistence

Velmi nás to mrzí, avšak z důvodu naplněné kapacity služby osobní asistence nejsme momentálně schopni přijímat nové klienty. Chcete-li, abychom Vás zařadili na čekací listinu, vyplňte prosím následující dotazník. Jakmile se pro Vás uvolní kapacita, ozveme se. Kontakty na ostatní služby osobní asistence naleznete na asistujeme.cz. Pokud byste měli nějaké otázky, napište e-mail vedoucí osobní asistence Jitce Novákové na jitka.novakova@asistence.org.

Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let žít podle svých představ a možností. Těmto lidem proto poskytujeme podporu v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svému postižení potřebují a to v takovém rozsahu, který je pro ně nezbytný, a v takovém čase, který si sami zvolí. Službu poskytujeme na území hl. města Prahy.

Cílovou skupinou jsou tedy lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří potřebují asistenci na území hl. m. Prahy.

Cílem služby osobní asistence je, aby lidé s postižením dostávali potřebnou podporu osobních asistentů a asistentek v oblastech, ve kterých to vzhledem ke svému postižení a sociální situaci potřebují.

Umožňujeme tak těmto lidem, aby:

  • mohli bydlet v domácnosti a udržovat ji,
  • se mohli pohybovat ve městě (pochůzky, procházky apod.),
  • mohli trávit svůj čas podle svých představ nebo potřeb (účast na zájmových aktivitách, chození do školy nebo do práce, výlety apod.),
  • mohli navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, se svoji rodinou, přáteli a známými (setkávání s přáteli, korespondence apod.),
  • měli zajištěnou nebo se mohli podílet na péči o sebe (oblékání, stravování, hygiena apod.).


Ve službě osobní asistence se řídíme těmito zásadami:

  • Respektujeme důstojnost a intimitu člověka.
  • Vnímáme a respektujeme jedinečnost a rozmanitost v tom, jak lidé žijí, co potřebují a co považují za důležité.
  • Respektujeme rozhodnutí a podporujeme informovanou volbu uživatele.
  • Podporu poskytujeme podle potřeb, možností, schopností, dovedností a situace člověka – a to z hlediska jejího obsahu i rozsahu. Je pro nás důležité zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.

Informace pro zájemce

Aby asistence mohly probíhat, musíte mít ve službě osobní asistence podepsanou smlouvu a sjednaný individuální plán, ve kterém je dojednaný rozsah, způsob a průběh poskytování asistence.
Asistence se objednávají na týden dopředu do úterní půlnoci.

Asistenti jsou přiřazováni dle jejich časových možností, nezaručujeme tedy stálé asistenty (avšak vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům klienta).

Osobní asistent Vám doma neuklidí a nenakoupí, ale můžete tyto úkony dělat společně. Máte-li s vyřizováním některých běžných záležitostí potíže, asistent Vám může pomoci s jejich průběhem.

CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 

platný od 1. 5. 2023 

tvořící nedílnou součást Smlouvy o poskytování sociální služby osobní asistence 

ASISTENCE BĚHEM DNE 

Cena 1 hodiny osobní asistence při asistenci trvající do 2 hodin (včetně) 145 Kč
Cena 1 hodiny osobní asistence při asistenci přesahující 2 hodiny 130 Kč
Cena za 1 hodinu asistence o víkendu a ve státní svátek 145 Kč

NOČNÍ ASISTENCE 

Cena za 1 hodinu běžné asistence v době od 22 do 6 hodin 
Běžná asistence bez přespání asistenta v bytě uživatele. Příklady: Asistence, kterou potřebuje uživatel během kulturní akce, která končí ve 2 h ráno,  nebo asistence, kterou uživatel potřebuje do doby, než pozdě v noci uléhá.
145 Kč
Asistence s přítomností asistenta po celou noc 
Noční asistence za sníženou sazbu začíná ve chvíli, kdy je uživatel uložen ke spánku, a úkony  spojené s ukládáním jsou hotové. Noční asistence končí ve chvíli, kdy uživatel vstává. Cena je závislá na počtu úkonů, které asistent v noci provede (za úkon je považován např.  doprovod na WC, převléknutí během noci, polohování, podání pití, dojednaná kontrola atp.).
Cena za 1 hodinu asistence, pokud asistent vykoná 3 a více úkonů během noční  směny 
Tato cena se vztahuje na noční služby, při nichž uživatel požaduje, aby během noční  směny byl asistent vzhůru, nebo je zavolán k vykonání úkonu 3 x a více.
130 Kč
Cena za 1 hodinu asistence, pokud asistent vykoná během noci 2 a méně úkonů
Tato cena se vztahuje na noční služby, při nichž asistent může během noční směny u  uživatele v domácnosti spát (má pro to vhodné podmínky) a zároveň během této  směny asistent vykoná max. 2 úkony.
100 Kč
Cena za 1 hodinu noční sdílené asistence 
Tato cena se vztahuje na noční služby, při nichž asistent poskytuje službu max. 2  uživatelům ve stejné nebo velmi blízkých domácnostech.
100 Kč

MĚSÍČNÍ PLATBA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Pokud bude uživateli poskytnuta služba v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, bude maximální cena jedné hodiny asistence snížena ze 145 Kč na 135 Kč.

Uživatel služby nebo jeho blízká osoba po každé ukončené asistenci stvrdí čas, který asistence trvala.  Vyúčtování za poskytování služby je stanovováno podle skutečně spotřebovaného času. Pokud tedy  asistence netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Kontakt: 
Jitka Nováková
jitka.novakova@asistence.org
734 328 768