Osobní asistence

Velmi nás to mrzí, avšak z důvodu naplněné kapacity služby osobní asistence nejsme momentálně schopni přijímat nové klienty. Máte-li zájem o využívání naší služby, zavolejte, prosím, Lucii Vávrové na tel. 601 545 825, nebo vyplňte následující formulář, na jehož základě Vás budeme kontaktovat. Kontakty na ostatní služby osobní asistence naleznete na asistujeme.cz.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY

Posláním služby osobní asistence je umožnit lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let žít podle svých představ a možností. Těmto lidem proto poskytujeme podporu v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svému postižení potřebují, a to v takovém rozsahu, který je pro ně nezbytný, a v takovém čase, který si sami zvolí. 

Cílovou skupinou jsou tedy lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří potřebují asistenci na území hl. m. Prahy.

Cílem služby osobní asistence je, aby lidé s postižením dostávali potřebnou podporu osobních asistentů a asistentek v oblastech, ve kterých to vzhledem ke svému postižení a sociální situaci potřebují. Umožňujeme tak těmto lidem, aby:

 • mohli bydlet v domácnosti a udržovat ji,  
 • se mohli pohybovat ve městě (pochůzky, procházky apod.),
 • mohli trávit svůj čas podle svých představ nebo potřeb (účast na zájmových aktivitách, chození do školy nebo do práce, výlety apod.),
 • mohli navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, se svoji rodinou, přáteli a známými (setkávání s přáteli, korespondence apod.),
 • měli zajištěnou nebo se mohli podílet na péči o sebe (oblékání, stravování, hygiena apod.).

Ve službě osobní asistence se řídíme těmito zásadami:

 • Respektujeme důstojnost a intimitu člověka.
 • Vnímáme a respektujeme jedinečnost a rozmanitost v tom, jak lidé žijí, co potřebují a co považují za důležité. 
 • Respektujeme rozhodnutí a podporujeme informovanou volbu uživatele.
 • Podporu poskytujeme podle potřeb, možností, schopností, dovedností a situace člověka – a to z hlediska jejího obsahu i rozsahu. Je pro nás důležité zachování nebo rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.

MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Službu poskytujeme na území hl. města Prahy.

Asistence musí začínat a končit v Praze. Probíhat však může i mimo území hl. města Prahy (např. výlet). 

Služba je poskytována bez časového omezení: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Koordinátoři jsou k dispozici v kanceláři Asistence, o.p.s., v pracovní dny v čase 9:00 až 17:00. V tuto dobu jsou k zastižení na e-mailu i na telefonu. 

ÚHRADY ZA SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE

Služba je poskytována za úhradu.

KAPACITA SLUŽBY

Maximální kapacita služby je 120 klientů. 

Kapacita služby je pro rok 2023 celkem 62 000 hodin. 

V roce 2024 zvyšujeme kapacitu na 73 000 hodin.  

Kontakty na ostatní služby osobní asistence naleznete na www.asistujeme.cz

Pokud byste měli nějaké otázky, napište e-mail vedoucímu osobní asistence Janu Chmúrovi na jan.chmura@asistence.org.

PRŮBĚH SLUŽBY A SPOLUPRÁCE S KLIENTEM

S každým zájemcem o službu se sejde vedoucí služby a koordinátor, aby vyjednávali o možnostech a podmínkách poskytování osobní asistence. Setkání může proběhnout u zájemce doma, v prostorách Asistence, o.p.s., (adresa: Hartigova (dříve Koněvova) 4, Praha 3) nebo kdekoli jinde. 

Pokud zájemce chce začít využívat službu, služba je pro něj vhodná a má volnou kapacitu, vedoucí služby se zájemcem sepíše Smlouvu o poskytování služby osobní asistence. V té je mimo jiné sjednán měsíční rozsah poskytování služby. 

Uživateli je určen také tzv. klíčový pracovník. Stává se jím ten koordinátor, který se účastní jednání se zájemcem o službu. Tento klíčový pracovník je kontaktní osobou pro dojednávání obsahu služby a také pak pro řešení všech důležitých záležitostí. 

Uživatel služby s ním ještě před první asistencí stanovuje plán toho, kdy, co a jak se bude při asistenci dělat (tzv. individuální plán). Je tedy domluvený:

 • rozsah služby – jak často, kdy a na jak dlouho bude uživatel potřebovat asistence. Ty se mohou buď každý týden opakovat (pravidelné asistence), nebo se jejich čas i délka mohou měnit (nárazové asistence nebo podle potřeby),
 • obsah služby – s čím nebo v jakých oblastech bude služba uživateli pomáhat a jakým způsobem.

Podle tohoto plánu pak jednotlivé asistence probíhají.

Pokud uživateli rozsah nebo způsob poskytování asistence přestane vyhovovat, asistenci může společně s koordinátorem přeplánovat podle svých potřeb a požadavků.

Uživatel může ukončit poskytování služby kdykoli bez udání důvodu. 

Naopak služba může ukončit poskytování jen z důvodů, které jsou uvedené ve smlouvě. Mezi tyto důvody patří nespolupráce uživatele při řešení situací, ve kterých jsou porušována pravidla služby, nespolupráce s klíčovým pracovníkem (např. odmítání schůzek), neplacení úhrad za poskytování služby, dlouhodobé nečerpání služby nebo hrubé vystupování vůči pracovníkům organizace. 

V takových případech pak není možné, aby uživatel znovu zažádal o poskytování služby dříve, než 6 měsíců od jejího ukončení. 

PRACOVNÍCI SLUŽBY

Vedoucí služby

Má na starosti jednání se zájemci o službu a smlouvy, řeší provoz služby a také veškeré problematické situace a obtíže. 

Vedoucím služby je Jan Chmúra. Je k dispozici každý všední den od 9 do 17:00 h.

E-mail: jan.chmura@asistence.org

Telefon: 605 295 019

Koordinátoři / klíčoví pracovníci 

Ve službě pracují vždy dvojice koordinátorů, kteří zajišťují plánování asistencí pro určitou skupinu uživatelů. Uživatelé se na ně obrací vždy, když potřebují objednat, změnit nebo zrušit termín asistence. 

Koordinátoři jsou také klíčovými pracovníky pro jednotlivé uživatele služby. To znamená, že s uživatelem:

– plánují a dojednávají, jak budou asistence probíhat, 

– sledují, zda asistence probíhají podle stanoveného plánu, a 

– vyhodnocují společně s ním, zda služba probíhá tak, jak uživatel potřebuje, zda je spokojený s asistencemi a službou celkově. 

Uživatel je s klíčovým pracovníkem také v kontaktu, pokud kdokoli z nich potřebuje řešit záležitosti týkající se služby.  

Kontakty na koordinátory jsou k dispozici ZDE

Asistenti

Asistenti poskytují osobní asistence. Všichni prošli přijímacím pohovorem, zaškolením v postupech a pravidlech osobní asistence a zácvikem s instruktory osobní asistence. Asistenti jsou tedy zaučení v tom, jak se k uživateli chovat, v manipulaci s vozíkem, v pohybu s vozíkem po městě (včetně MHD), v práci se zvedákem, v přesunech a polohování na lůžku a v úkonech spojených s péčí o sebe (hygiena, podávání stravy atp.).

Každý asistent dostane před asistencí u uživatele informace o tom, jak dlouhá asistence bude a co bude jejím obsahem (co bylo domluveno s klíčovým pracovníkem). Podle toho pak asistence probíhá. Asistent má jen takové informace, které jsou nezbytné k tomu, aby asistence proběhla podle toho, jak si ji uživatel společně s klíčovým pracovníkem naplánoval.  

Kontakt: 
Jan Chmúra
jan.chmura@asistence.org
605 295 019